◆Scan tại địa điểm của khách hàng (Onsite) - CAD Network

◆Scan tại địa điểm của khách hàng (Onsite) - CAD Network

◆Scan tại địa điểm của khách hàng (Onsite) - CAD Network

◆Scan tại địa điểm của khách hàng (Onsite) - CAD Network

◆Scan tại địa điểm của khách hàng (Onsite) - CAD Network
◆Scan tại địa điểm của khách hàng (Onsite) - CAD Network

◆Scan tại địa điểm của khách hàng (Onsite)

        •Nhân viên của CAD Network vận chuyển thiết bị và máy scan đến thực hiện tại địa điểm do khách hàng chỉ định.
•Quy trình scan được thực hiện tương tự như Scan Offsite và thông tin cũng được bảo mật tuyệt đối.